Zásady ochrany osobných údajov/ GDPR

Prevádzkovateľ internetovej stránky

PHENOMENAL INDUSTRIES SLOVAKIA s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza

IČO: 50841335
DIČ: 2120494343
IČ DPH: SK2120494343

Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.34582/R

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Aké údaje uchovávame?
Počas návštevy užívateľov v našom systéme zbierame analytické údaje, ktoré následne spracuvávame. Využívame službu Google Analytics, ktorá zbiera IP adresu a následne ju anonymizuje. Údaje sú uchovávané po dobu 24 mesiacov.

Kontaktovanie využitím služby JivoChat:

Návštevníci majú možnosť využiť online službu drift na komunikáciu s našim personálom. V tomto prípade využívame osobné údaje, ktoré spracovávame:

meno a priezvisko
e-mailová adresa
IP adresa

Údaje sú prenášané do služby JivoChat, ktorá ich zbiera a následne vyhodnocuje. Máte právo zažiadať o údaje, ktoré o vás spracovávame a zároveň máte právo žiadať o výmaz týchto údajov.

Kontaktovanie využitím kontaktného formuláru:

Návštevníci majú možnosť využiť kontaktný formulár umiestnený na našej stránke. V tomto prípade využívame osobné údaje, ktoré spracovávame:

meno a priezvisko
e-mailová adresa
telefón

Údaje sú spracovávané vzhľadom na oprávnený záujem užívateľa. Tieto údaje zostávajú v našom systéme a uchovávame ich po dobu 5 rokov. Odoslaním formuláru vyjadrujete súhlas, že sú Vám známe Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Čo sú cookies a ako ich využívame?
„Cookies“ sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pohodlnejšie. Spoločnosť PHENOMENAL INDUSTRIES SLOVAKIA s.r.o. používa cookies, aby sme Vám uľahčili používanie našej webovej stránky a Vy ste si mohli užívať výhody, ktoré Vám ponúka. Máme za to, že nastavením Vášho prehliadača súhlasíte alebo nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies do Vášho počítača.

Súbory cookies, ktoré používame:

Google Analytics

Súbory cookies tretích strán, ktoré sú na našej stránke:

JivoChat
WordFence
Google
YouTube
Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Website operator

PHENOMENAL INDUSTRIES SLOVAKIA Ltd.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza

CRN: 50841335
TIN: 2120494343
VAT: SK2120494343

Registered for Trenčín, odd. Sro, vl.č. 34582 /R

What personal data do we collect and why?

GDPR
All personal data collected during your visit to our website are processed in accordance with Act 18/2018 Coll. on the protection of personal data and Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 (GDPR).

What data do we store?
During a visit of users in our system, we collect analytical data that we process. We use Google Analytics, which collects the IP address and anonymizes it. The data are stored for 24 months.

Contact by JivoChat:

For communication with our staff online drift service is available. In this case, we use personal data that we process:

Name and Surname
E-mail address
IP address

The data are transferred to the JivoChat service, which collects and evaluates it. You have the right to request tha data we process about you, as well as the right to request the data deletion.

Use the contact form:

Website visitors can use the contact form located on our website. In this case, we use personal data that we process:

Name and Surname
E-mail address
Telephone number

The data are processed with regard to entitled interest of the user. These data are stored and remain in our system for 5 years. By sending the form, you agree that you are aware of your rights in the personal data processing in accordance with Act 18/2018 Coll. on the protection of personal data and Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 (GDPR).

What are cookies and how do we use them?
"Cookies" are information transmitted and stored from a website on users' hard drives in order to keep a record. Cookies enable important information and settings to be stored on the website, which makes it more convenient. The company PHENOMENAL INDUSTRIES SLOVAKIA Ltd. uses cookies to make it easier to use our website and enjoy the benefits it offers. We believe that by setting your browser you agree or disagree with the saving of cookies into your computer.


Cookies that we use:

Google Analytics

Third-party cookies on our website:

JivoChat
WordFence
Google
YouTube
Content embedded from other websites

Articles on this website may contain embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites acts as if a visitor visited another website.


These websites may collect your personal information, use cookies, set third-party tracking and monitor your interaction with embedded content, including tracking your interaction with embedded content, in case you have an account on the website and are logged in.