ABOUT US

 

ELITE
APPROACH


PHENOMENAL INDUSTRIES is your right choice not only for long-term projects, but also for short-term projects. It will always fulfil your requirements faster, better and cheaper than anyone else.
Global Company – Phenomenal Industries

We are a global welding and workforce training company providing our own welding training programs made to customer requirements and excellent job services around the world. We provide a wide range of experience, commitment and unrivaled quality at a competitive price.


The company was established in 2005 as a successor of Ján Mokrý - Zváračská škola Prievidza in the field of production and installation work for companies concerned with engineering production, construction and engineering, installation activities in the field of energy, as well as engineering activities for the entire engineering and energy sector.


Our first cooperation started with a renowned company in the field of maintenance, service and development of railway freight wagons. Outstanding achievements of our workers are a consequence of the fact that at the present time our workers perform welding work for this company in above-standard quality.


Our workers are steadily involved in the production of residential containers. This activity is very specific as the containers are often made in atypical dimensions and shapes. Custom-made production may not surprise us either.


In the energy sector, we have successfully implemented the installation of flow meters related to the pipelines modification for a major refinery and petrochemical company. We also cooperate with major companies in the construction of various thermal and steam power plants where we provide welding and lock fitting works, as well as engineering and quality control.


Our cooperation took on a new dimension when we along with our workers became a part of development teams in companies that are engaged in the production and installation of urban furniture elements.


At present, in addition to our partners of various companies from the Czech and Slovak Republics, dealing with specific engineering production, we also cooperate with our business partners in the woodworking, automotive, paper&pulp and engineering industries in the European Union and beyond.


Our company offers a number of welding training programs, including Gas Metal Arc Welding (GMAW) and Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) as well as training qualification programs for welders.


Our programs are made to order, so no additional training and testing is required, which reduces costs and preparation time. Besides welding training, the company offers complex services in the field of work, including welding work around the world, certification according to international standards, engineering, consulting and inspection.


Whether you are a large multinational company or a small to medium-sized enterprise and want to reduce the cost of testing laboratories operation, qualification testing, as well as reduce the workforce training time, PHENOMENAL INDUSTRIES SLOVAKIA, Ltd. is your ideal partner for many support tasks.
Globálna spoločnosť Phenomenal Industries
Sme globálna spoločnosť pre tréning v oblasti zvárania a poskytovania pracovnej sily, ktorá sa venuje dôslednému poskytovaniu vlastných programov zváračských školení prispôsobených požiadavkám zákazníka a ohromujúcich pracovných služieb na celom svete. Poskytujeme bohaté skúsenosti, odhodlanie a bezkonkurenčnú kvalitu za konkurencieschopnú cenu.

Spoločnosť bola založená v roku 2005 ako nástupca spoločnosti Ján Mokrý - Zváračská škola Prievidza v oblasti realizácie výrobných i montážnych prác pre spoločnosti zaoberajúce sa strojárskou výrobou, stavebno-strojárskou činnosťou, montážnou činnosťou v oblasti energetiky, zároveň inžinierskou činnosťou pre celý sektor strojárenstva a energetiky.

Našu prvú spoluprácu sme začali s renomovanou spoločnosťou v oblasti údržby, servisu a vývoja železničných nákladných vozňov. Vynikajúce výsledky našich pracovníkov v tejto spoločnosti sú dôsledkom, že do dnešného dňa naši pracovníci vykonávajú zváračské práce pre túto spoločnosť v nadštandardnej kvalite.

Pracovníci našej spoločnosti sa stabilne podieľajú na výrobe obytných kontajnerov. Uvedená činnosť je špecifická v tom, že uvedené kontajnery sú vyrábané veľmi často v atypických rozmeroch a tvaroch. Neprekvapí nás ani výroba na mieru.

V energetike sme úspešne realizovali inštaláciu prietokových meračov spojených s úpravami potrubných trás pre významnú rafinérsko-petrochemickú spoločnosť. Spolupracujeme taktiež s významnými firmami pri realizácií výstavby rôznych tepelných a paroplynových elektrární kde zabezpečujeme zváračské a zámočnícke práce, inžiniersku činnosť a kontrolu kvality.

Naša spolupráca nadobudla nový rozmer, keď sme sa našimi pracovníkmi stali súčasťou vývojových tímov v spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú výrobou a montážou prvkov mestského mobiliáru.

V súčasnosti okrem našich partnerov rôznych spoločností z Českej i Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberajú špecifickou strojárskou výrobou, spolupracujeme i s našimi obchodnými partnermi v EÚ i mimo nej v rámci drevospracujúceho, automobilového priemyslu, papierníctva, strojárstva.

Spoločnosť ponúka množstvo zváracích školiacich programov vrátane zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou, zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou a netaviacou sa volfrámovou elektródou a školiace kvalifikačné programy pre zváračov.

Naše programy sú perfektne prispôsobené pre každého zákazníka, aby nebolo potrebné ďalšie školenie a testovanie, čo znižuje náklady a čas prípravy. Okrem zváračských školení spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti práce vrátane zváracích prác po celom svete, certifikácie podľa medzinárodných štandardov, inžinierstva, poradenstva a inšpekcie.

Bez ohľadu na to, či ste veľkým nadnárodným alebo malým až stredným podnikom, ktorí chcú znížiť náklady na prevádzku testovacích laboratórií, testovanie kvalifikácie a taktiež i znížiť čas prípravy kvalifikovanej produktívnej pracovnej sily, PHENOMENAL INDUSTRIES SLOVAKIA, s. r. o. je ideálnym partnerom pre mnohé podporné úlohy.
 
 

Darina Veterníková


CEO assistant

Mgr. Pavel Ferenčík


sales manager

Ing. Katarína Halenárová


CFO assistant

 

Viliam Slávik


HR manager

Boris Lehotský


logistics manager

Daniel
Fázik


HR coordinator
 

Mária
Matlovičová


personal manager