SERVICES

 

We provide services in phenomenal quality

ENGINEERING


1. We design the suitable welding methods for your production or installation
We review your technical documentation in detail and visit you to inspect your production or installation. We locate all external conditions on the spot and consult your requirements. Subsequently, we determine the suitable welding methods in order to provide you with the most cost-effective production or installation.

2. We develop the required WPS / WPQR welding procedures for you
Based on your specification of welded materials and welding methods, we develop the WPS / WPQR welding procedures in accordance with the applicable EN, ISO or AWS standards, including all required tests.

3. We review the required welders qualifications and keep their records
We skill test the qualifications of welders in our welding school, or directly in your production in accordance with the required standards. We implement a clear system of identification of all welders for you and keep their records within the specified range.

4. We keep a welding log and NDT tests of welded joints for you
We perform NDT tests of all welded joints to the specified range and keep a welding log with the related evidence for you.

5. We prepare the complete documentation of welding for you
We prepare and provide you with the complete technical documentation of welding in your production in compliance with the applicable standards EN, ISO, AWS, ASME according to your requirements.

WELDING, LOCK FITTING AND SERVICE ACTIVITIES


We always perform all welding and lock fitting works at the highest level and meet the strictest criteria according to international standards. Based on your requirements, we prepare for you our experienced welders and lock fitters, who always perform their work in 100% quality.

1. We prepare the suitable welders and lock fitters for you
We keep a welding book of all our welders and lock fitters in our own system, which is made to order and meets all our requirements. We know in detail their work experience and qualifications, strengths and weaknesses, approach to work, personality traits and their work evaluation from the projects they have worked on. We guarantee assigning of the right workers for your projects.

2. We perform custom-made sill tests of workers
Based on your requirements, we do skill tests of all welders and lock fitters in our welding school. We process and provide you with detailed documentation before assigning our workers to your projects.

3. We provide the coordination of assigned workers
We ensure a coordination of all our workers assigned in your production or installation, and guarantee the strict compliance with the established regulations of health and safety at work, as well as keeping work discipline and morale of all our workers.
 

QUALITY CONTROL


Based on your specification, we review your production or installation. According to your requirements, we determine the quality system necessary for implementation in your company. We prepare technical documentation for the certification of your company according to specified quality system. By assigning our qualified engineers and quality managers directly into your production, we ensure the control and compliance with all requirements in terms of the established quality system.

WIRING WORKS


We provide wiring works of your production premises, machines and equipment, implement and configure control systems in your production and perform engineering based on your needs in cooperation with our partner company ELAR SK Ltd.

COURSES AND TRAINING


In cooperation with Ján Mokrý-Zváračská škola č.135 Ltd. we train and certify your welders. We provide you with safety training and NDT certificates in cooperation with our long-time certification partners TUV Reihland Group and First Welding Company, Inc.

1. Welding courses
We provide basic courses according to STN 05 07 05, pre-training courses for examination according to STN EN ISO 9606 -1 and official periodic testing of welders according to STN EN ISO 9606 -1 and EN ISO 13585, as well as re-training and testing of welders according to STN 05 06 01 , STN 05 05 10, STN 05 06 30.

2. Safety training and certification
We provide you with safety training within the specified range and issue you with international SCC or SSG certificates.

3. NDT certification
Based on your requirements, we provide you with training for NDT testing of welded joints and issue you with international certificates for visual testing VT/VT2, penetrant testing PT/PT2 and ultrasonic testing UT.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ


1. Navrhneme správne metódy zvárania pre Vašu výrobu, alebo montáž
Detailne preštudujeme Vašu technickú dokumentáciu a prídeme priamo k Vám na obhliadku Vašej výroby, alebo montáže. Na mieste zistíme všetky vonkajšie podmienky a prekonzultujeme s Vami všetky Vaše požiadavky. Následne určíme správne metódy zvárania tak aby sme Vám zabezpečili nákladovo najefektívnejšiu výrobu, alebo montáž.

2. Vypracujeme Vám požadované postupy zvárania WPS/WPQR
Na základe Vašej špecifikácie zváraných materiálov a metód zvárania Vám vypracujeme potrebné postupy zvárania WPS/WPQR v zmysle platných noriem EN, ISO, alebo AWS vrátane všetkých požadovaných skúšok.

3. Preveríme požadované kvalifikácie zváračov a budeme viesť ich evidenciu
Preveríme požadované kvalifikácie zváračov prostredníctvom pracovných skúšok, ktoré vykonáme v našej zváračskej škole, alebo priamo vo Vašej výrobe či montáži v zmysle požadovaných noriem. Zavedieme pre Vás prehľadný systém identifikácie všetkých zváračov a budeme viesť ich evidenciu v požadovanom rozsahu.

4. Zabezpečíme vedenie zváracieho denníka a NDT skúšky zvarových spojov
Vykonáme NDT skúšky všetkých zvarových spojov v požadovanom rozsahu a budeme pre Vás viesť zvárací denník s evidenciou a plánovaním všetkých zvarov, identifikáciou zváračov a stanovenými skúškami zvarov.

5. Spracujeme Vám kompletnú dokumentáciu zvárania
Spracujeme a odovzdáme Vám kompletnú technickú dokumentáciu zvárania vo Vašej výrobe, alebo na montáži z zmysle platných noriem EN, ISO, AWS, ASME podľa Vašich požiadaviek.

ZVÁRAČSKÉ, ZÁMOČNÍCKE A SERVISNÉ ČINNOSTI


Všetky zváračské a zámočnícke práce vykonávame vždy na najvyššej úrovni a spĺňajú tie najprísnejšie kritériá podľa medzinárodných štandardov. Na základe Vašich požiadaviek vyberieme pre Vás našich skúsených zváračov a zámočníkov, ktorí Vašu prácu vykonajú vždy v 100% kvalite.

1. Vyberieme správnych zváračov a zámočníkov pre Vašu prácu
Vedieme veľmi presnú evidenciu všetkých našich zváračov a zámočníkov vo vlastnom systéme, ktorý je vytvorený špecificky na mieru pre nás a spĺňa všetky naše požiadavky. Detailne poznáme všetky pracovné skúsenosti a kvalifikáciu všetkých našich pracovníkov, silné a slabé stránky, prístup k práci, osobnostné vlastnosti a hodnotenie ich práce z projektov, na ktorých pracovali. Garantujeme Vám, že vždy nasadíme správnych pracovníkov na Vaše projekty.

2. Vykonáme pracovné skúšky pracovníkov na mieru pre Vašu firmu
Na základe Vašich požiadaviek prispôsobíme pracovné skúšky na mieru pre Vás a vyskúšame všetkých zváračov aj zámočníkov v našej zváračskej škole. Spracujeme podrobné záznamy zo skúšok, ktoré Vám poskytneme pred nasadením našich pracovníkov na Vaše projekty.

3. Zabezpečíme koordináciu nasadených pracovníkov
Organizačne zabezpečíme koordináciu všetkých našich pracovníkov, ktorých nasadíme do Vašej výroby, alebo na montáž a zaručíme Vám striktné dodržiavanie stanovených predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie pracovnej disciplíny a morálky všetkých našich pracovníkov.
 

KONTROLA KVALITY


Na základe Vašej špecifikácie posúdime Vašu výrobu, alebo montáž a podľa Vašich požiadaviek stanovíme systém kvality potrebný pre implementáciu vo Vašej spoločnosti. Spracujeme Vám technickú dokumentáciu pre certifikáciu Vašej spoločnosti podľa určeného systému kvality vo Vašej firme. Nasadením našich certifikovaných inžinierov a manažérov kvality priamo do Vašej výroby, alebo na montáž Vám zabezpečíme kontrolu a dodržiavanie všetkých požiadaviek v zmysle zavedeného systému kvality.

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE


Zrealizujeme elektroinštalácie Vašich výrobných priestorov, strojov a zariadení, zavedieme a nakonfigurujeme Vám riadiace systémy vo Vašej výrobe a vykonáme pre Vás inžiniersku činnosť podľa potreby v spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou ELAR SK s.r.o.

KURZY A ŠKOLENIA


Zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou Ján Mokrý-Zváračská škola č.135 s.r.o
Vyškolíme a certifikujeme Vašich zváračov v našej zváračskej škole a zabezpečíme Vám bezpečnostné školenia a NDT certifikáty v spolupráci s našimi certifikačnými partnermi, ktorým je už niekoľko rokov spoločnosť TUV Reihland a Prvá zváračská Bratislava, a. s.

1. Zváračské kurzy
Zabezpečíme základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05, prípravné kurzy pre úradnú skúšku podľa STN EN ISO 9606 -1 a úradné periodické skúšky zváračov podľa STN EN ISO 9606 -1 a EN ISO 13585 a taktiež opakované školenia a preskúšania zváračov podľa STN 05 06 01, STN 05 05 10, STN 05 06 30.

2. Bezpečnostné školenia a certifikáty
Zabezpečíme Vám bezpečnostné školenia v rozsahu podľa potreby a na základe Vašich požiadaviek Vám vydáme medzinárodné certifikáty SSC, alebo SSG.

3. NDT certifikáty
Na základe Vašich požiadaviek Vám zabezpečíme školenia na vykonávanie NDT skúšok zvarových spojov a vydáme Vám medzinárodné certifikáty pre vizuálne testy zvarov VT/VT2, penetračné testy zvarov PT/PT2 a ultrazvukové testy UT.